Verklaring medische gegevens

Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne vindt het belangrijk dat u weet dat wij vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de door u verstrekte gegevens. Wij vragen u daarom akkoord te gaan met de onderstaande privacyvoorwaarden voordat u de vragenlijst verstuurt.

Verwerking van medische gegevens

De verwerking van medische gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van onze medisch directeur, waarbij uiteraard een geheimhoudingsplicht geldt. Deze medische gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangaan of uitvoeren van behandelingen bij Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne en het leveren van de overeengekomen dienst(en) ten behoeve waarvan u de medische gegevens heeft verstrekt.
Medische gegevens worden alleen maar aan anderen binnen het bedrijf verstrekt, wanneer zij tot de functionele eenheid van de medisch directeur behoren en zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de medisch directeur uit hoofde van zijn medisch beroepsgeheim. Wij behouden ons het recht voor, indien dat noodzakelijk is, om uw medische gegevens aan uw huisarts voor te leggen.

De van u ontvangen vragenlijst wordt samen met eventuele andere (te) ontvangen medische stukken bewaard in een elektronisch medisch dossier. Dit medisch dossier wordt conform de daarvoor geldende Wet op de Bescherming Persoonsgegevens beheerd door de medisch directeur.

Verklaring medische gegevens