Privacy Statement

Alleen medewerkers van Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne en het Spaarne Gasthuis die beroepshalve daartoe bevoegd zijn, hebben inzage in uw elektronische medische gegevens. Indien u niet wilt dat uw huisarts op de hoogte wordt gesteld van de bij u uitgevoerde behandeling verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Personen of instanties buiten Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne kunnen alleen over uw gegevens beschikken als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Bij bezoek aan deze website kan Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne gegevens van u verwerken.
Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne B.V., gevestigd aan de Händellaan 2a, 2102 CW te Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.pccspaarne.nl Händellaan 2a, 2102 CW te Heemstede, tel.: 023-2248600
Drs. R.A. Christiano is de Functionaris Gegevensbescherming van Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne, te bereiken via rchristiano@spaarnegasthuis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, zoals:

. Voor- en achternaam

. Geslacht

. Geboortedatum

. Adresgegevens

. Telefoonnummer

. E-mailadres

. IP-adres

. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken.

. Gegevens over uw activiteiten op onze website

. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

. Internetbrowser en apparaat type

Voor het downloaden van een brochuren op onze website, vragen wij u uw email-adres op te geven. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om u eenmalig per mail hierover te benaderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

. Plastisch chirurgische ingrepen en cosmetische behandelingen waarin u bent geïnteresseerd.

. Burgerservicenummer (BSN)

. Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

. U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

. Het afhandelen van uw betaling

. Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

. Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne B.V. gebruikt uitsluitend technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pccspaarne.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Plastisch Cosmetisch Centrum Spaarne B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze kliniek via info@pccspaarne.nl

Privacy Statement